ใบสมัครงาน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 5 ปีหลัง) (ถ้ามี)4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
5. บุคคลอ้างอิง ( ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน )

ยื่นใบสมัครวันที่ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ไฟล์ที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ประเภท .jpeg .png หรือ .jpg เท่านั้น)
<